బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ 17 నెలల సెలవు తర్వాత శబ్దానికి తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది

బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ లా లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి డ్రెస్ రిహార్సల్ సమయంలో ప్రదర్శిస్తుంది ...జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto డయాన్ క్విన్, సిర్క్యూ డు సోలీల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గ్రూప్‌లో చీఫ్ క్రియేటివ్ ఆఫీసర్, జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ పూర్తి డ్రెస్ రిహార్సల్‌కు ముందు ల్యాప్‌టాప్‌లో పనిచేస్తుంది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/ లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto జూన్ 21, 2021 సోమవారం లాస్ వేగాస్‌లోని లక్సర్‌లోని BMG థియేటర్‌లో పూర్తి దుస్తుల రిహార్సల్‌లో బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. (చేజ్ స్టీవెన్స్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @csstevensphoto

బ్లూ మెన్ వేదికపై ఎప్పుడూ మాట్లాడరు, వారి మ్యూట్ చిత్రీకరణ బృందం యొక్క కళాత్మక ట్రేడ్‌మార్క్‌గా పనిచేస్తుంది. కానీ వారు స్ట్రిప్‌లో కొంత సంతోషకరమైన శబ్దం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

జూలియా లూయిస్-డ్రేఫస్ నికర విలువ

BMG యొక్క పివిసి పైపు పిడుగులు, జంగ్లింగ్ సౌండ్‌ట్రాక్ మరియు క్యాప్‌న్ క్రంచ్ యొక్క లయబద్ధమైన మంచ్ కూడా సోమవారం మధ్యాహ్నం 17 నెలల ప్రదర్శనలో మొదటి పూర్తి రన్-త్రూ సమయంలో అక్రమ గూస్‌బంప్స్‌కు సరిపోతుంది.

బ్లూ మెన్ లక్సర్‌లోని తమ థియేటర్‌ను కదిలించింది, అదే సమయంలో గురువారం రాత్రి తిరిగి రావడానికి వెళ్లే ఏదైనా తుప్పు (అది కూడా కోబాల్ట్-బ్లూ, సహజంగా ఉంటుంది).బ్లూ మ్యాన్, మళ్లీ నాగరికతలోకి ప్రవేశపెట్టడం చాలా బాగుంది కిర్క్ మాసే పూర్తి రిహార్సల్ ముందు చెప్పారు. అతను తన గడ్డం గురించి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చాడు, అతను కోవిడ్ సమయంలో పెరిగాడు. గడ్డం ఉన్న బ్లూ మెన్ లేరు. ఈ రోజు పూర్తి రన్-త్రూ గురించి నాకు తెలియదు, కాబట్టి స్పష్టంగా, అవును, షేవ్ చేయడానికి సమయం వచ్చింది.

బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ అధికారికంగా స్ట్రిప్‌కు తిరిగి వచ్చిన మొట్టమొదటి సిర్క్యూ డు సోలైల్ ఉత్పత్తి, జూలైలో సర్క్యూ ద్వారా కొనుగోలు చేయబడింది 2017. . ఈ కార్యక్రమం రాత్రి 8 గంటలకు సెట్ చేయబడింది. గురువారం మరియు శుక్రవారం, మరియు సాయంత్రం 5 గంటలకు మరియు 8 గం. జూలై 1 నుండి గురువారం నుండి సోమవారం వరకు.

రెండు దశాబ్దాలుగా స్ట్రిప్‌లో ప్రదర్శనను పట్టుకున్న ఎవరికైనా ప్రదర్శన యొక్క చర్యలు సుపరిచితంగా ఉంటాయి. ఒక బ్లూ మ్యాన్ ఇప్పటికీ తన భాగస్వామికి దాదాపు 30 అడుగుల మేర మార్ష్‌మల్లోలను విసిరి, $ 5,000 ధరతో ఫుట్-ఎత్ గ్లోబుల్ ఆర్ట్‌ను సృష్టిస్తాడు. వారు ఇప్పటికీ ఫ్లోరిసెంట్ పెయింట్‌ని ఖాళీ కాన్వాస్‌పై ఉమ్మి వేస్తారు, వేదికపై ట్వింకీల విందు కోసం ఎంచుకున్న ప్రేక్షకుల సభ్యుల కోసం ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తారు.

ముక్కను గౌరవించడానికి మేము చేసిన కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి, మాస్సీ చెప్పారు. విందు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఈ ఆలోచనను మేము గౌరవించాలనుకుంటున్నాము.

అబ్బాయిలు ఒకరినొకరు తినిపించరు, గత సంవత్సరాలలో లాగా, కానీ మార్ష్‌మల్లోలను అందజేయడానికి నడవలకు తీసుకువెళతారు (నా దగ్గర ఇంకా ఉంది). ఒక అమూల్యమైన కొత్త బిట్‌లో, బ్లూ మ్యాన్ తన నీలి స్నేహితుడి బట్టతల తలపై శానిటైజర్‌ను రుద్దుతాడు.

రీస్ విథర్‌స్పూన్‌తో కొత్త hbo సిరీస్

ఈ ప్రదర్శనలో గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, ఇది స్వభావం కలిగిన వాడేవిలియన్ అని మాసే చెప్పారు. మేము దానిని ఉంచుతాము. మేము ప్రేక్షకుల పరస్పర చర్యతో మార్పులను పరిష్కరిస్తున్నాము, కానీ ఆరోగ్య పరిస్థితులను కూడా గుర్తుంచుకోవాలి.

ప్రదర్శన తిరిగి రావడం స్ట్రిప్ వినోద వాతావరణానికి కొంత సాధారణ స్థితిని కలిగిస్తుంది.

బ్లూ మెన్ లాస్ వేగాస్ సంస్థ, ప్రశ్న లేకుండా ముగ్గురు వ్యక్తులు మౌంట్ రష్‌మోర్. BMG లక్సర్ థియేటర్‌లో ఫిబ్రవరి 2000 లో వ్యవస్థాపకులతో ప్రదర్శించబడింది క్రిస్ వింక్ , ఫిల్ స్టాంటన్ మరియు మాట్ గోల్డ్‌మన్ ఆ అసలు లైనప్‌లో. ప్రదర్శన 2005 లో ఇప్పుడు ఒపెలిన్ థియేటర్‌లోని ది వెనీషియన్‌కు, 2012 లో మాంటె కార్లోలోని లాన్స్ బర్టన్ థియేటర్‌కి వెళ్లి, చివరకు 2015 లో లక్సర్‌లోని అట్రియం షోరూమ్‌కి తిరిగి దాని అనుకూలీకరించిన థియేటర్‌కు తిరిగి వచ్చింది.

ఉండటం సుమారు ఒక సంవత్సరం క్రితం తొలగించబడింది రోజు , బ్లూ మ్యాన్ తారాగణం మరియు సిబ్బంది దాదాపు మూడు వారాల క్రితం పునర్నిర్మించారు. వేగాస్ తారాగణానికి కొత్తగా వచ్చిన వారిలో మస్సే, షో యొక్క ఓర్లాండో బృందం శాశ్వతంగా మూసివేయబడిన తర్వాత 16 ఏళ్ల బ్లూ-హ్యూడ్ వెట్ రక్షించబడింది.

ఆండీ గోమెజ్ , ప్రదర్శన యొక్క సంగీత దర్శకుడు మరియు లాస్ వెగాస్ అకాడమీ గ్రాడ్ తిరిగి వచ్చారు. తిరిగి రావడం కూడా కాలువ ఆల్మండింగర్ , బోస్టన్‌లో శిక్షణ పొందిన 20 ఏళ్ల బ్లూ మ్యాన్, న్యూయార్క్‌లో ప్రదర్శన ఇచ్చారు మరియు దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు వెగాస్ తారాగణంలో ఉన్నారు. వేగాస్ బ్లూ మెన్ యొక్క పూర్తి కాంప్లిమెంట్ ఆల్మ్యాండింగ్, మాసే, మాట్ బ్యాంక్స్, జోష్ బెర్గ్, అలైన్ రోచెఫోర్ట్ మరియు వినిసియస్ మాస్టెగీమ్ (జూలైలో కంపెనీకి తిరిగి వచ్చేవారు).

బ్లూ మెన్స్ దీర్ఘాయువు ట్రూప్ యొక్క 34 సంవత్సరాల చరిత్రలో స్థిరంగా మారింది. ఈ విధంగా, ట్రూప్ యొక్క ఐదు ప్రొడక్షన్ కంపెనీలలో లేదా టూరింగ్ షోలలో ప్రదర్శించిన 100 కంటే తక్కువ మంది ప్రదర్శకులు ఉన్నారు. అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా 72 మంది బ్లూ మెన్ పాత్రను పోషించారు లేదా స్టేజ్‌లో ఉన్నారు.

ఇందులో పాల్గొనే ఒక ప్రత్యేకమైన రకం వ్యక్తి ఉన్నాడని, అతను బృందంలో చేరినప్పుడు 22 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్న మాస్సీ అన్నారు. ఇది కేవలం, ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండే ఈ లక్షణం మరియు శక్తి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి, నేను ఇక్కడ అందరితో నేరుగా పని చేయనప్పటికీ, 'ఓహ్, అవును. నేను ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఉన్నాను. ’

ఆల్‌మాండెర్ మరియు అతని కుటుంబం షట్‌డౌన్ బ్యాలెన్స్‌లో ఆటలు ఆడుతూ మరియు ఫేస్ మాస్క్‌లు తయారు చేశారు.

వారు తలుపు నుండి బయటకు వెళ్లిపోయారు, తద్వారా మమ్మల్ని బిజీగా ఉంచారు, ఆల్‌మాండింగర్ చెప్పారు. అన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇది కొంచెం భయానకంగా ఉంది కానీ మేము బయటపడ్డాము.

డెరికోస్ పిల్లల పేర్లతో రెట్టింపు అవుతుంది

షట్‌డౌన్‌ను గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు ఆల్‌మాండెండర్ కృతజ్ఞతా వైఖరిని కొనసాగించాడు.

నేను సున్నితంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, స్పష్టంగా, మా కంటే చాలా ఎక్కువ పోరాటం ఉన్నవారికి, అతను చెప్పాడు. మేము ఆరోగ్యంగా ఉండిపోయాము, మరియు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రతిదీ రీసెట్ చేయడం మరియు కుటుంబంగా నిజంగా త్రవ్వడం, అన్ని సమయం ఉడికించడం మరియు బోర్డు ఆటలు ఆడటం చాలా బాగుంది.

అవకాశం వస్తే వెగాస్‌కు బదిలీ చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉంటానని బ్లూ మ్యాన్ అధికారులకు మస్సే తెలిపాడు. అతనికి బ్లూ మ్యాన్ గ్రూప్ రెసిడెంట్ జనరల్ మేనేజర్ నుండి ఆ కాల్ వచ్చింది థామస్ రాండాల్ నగరం 100 శాతం సామర్థ్యానికి తిరిగి తెరవబడినందున.

అతను 'కాబట్టి, మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించి, మీరు ఇక్కడకు రావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారని మాకు చెప్పారు, మీకు తెలుసా, మేము దానిని చూడాలనుకుంటున్నాము, అది ఇప్పటికీ మీరు పరిశీలిస్తున్న విషయం, లేదా ...' అని మాస్సే చెప్పారు. అతను చెప్పాడు, ‘దీనికి ఏకైక క్యాచ్ ఏమిటంటే, మీరు సోమవారం ఇక్కడ ఉంటే, అది చాలా బాగుంటుంది!’ నేను నా భార్యతో క్లుప్తంగా చర్చించాను, మరియు ఆమె అవును, అలా చేద్దాం! ’

LVA లో జాజ్‌ని అభ్యసించిన గోమెజ్, వెనిషియన్‌లో ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పుడు ప్రదర్శనలో చేరారు. అతను బ్లూ మ్యాన్, ఆ తర్వాత డ్రమ్మర్ మరియు చివరకు స్ట్రింగ్ ప్లేయర్‌గా ఆడిషన్‌లో పాల్గొన్నాడు.

ఆ స్ట్రింగ్ ప్లేయర్ ఒకటి చిక్కుకుంది, మరియు 2007 లో నేను షోలో నియమించబడ్డాను మరియు అప్పటి నుండి ఇక్కడే ఉన్నాను, షో యొక్క నాలుగు-ముక్కల బ్యాండ్‌కు నాయకత్వం వహిస్తూ జిథర్, గిటార్ మరియు చాప్‌మన్ స్టిక్ బాస్ వాయించే గోమెజ్ చెప్పారు. మేము ఇప్పుడు ఒకరినొకరు మళ్లీ పరిచయం చేసుకోవడం, తిరిగి సాంఘికీకరించడం నేర్చుకోవడం (నవ్వుతూ) అనే సామాజిక కోణాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ దానితో వ్యవహరిస్తున్నారు, కాబట్టి ఇది మాకు భిన్నంగా లేదు.

tmz గే నుండి హార్వే లెవిన్

సంగీతకారుడు ఒక పాత టీవీ షోని గుర్తుచేసుకున్నాడు, బ్లూ మెన్ తమకు నచ్చినట్లు ఉండవచ్చు.

ఇది 'ట్విలైట్ జోన్'-ఇష్, గోమెజ్ చెప్పారు. ఇది చాలా అధివాస్తవికంగా అనిపిస్తుంది. నేను గత సెప్టెంబర్ లేదా గత డిసెంబర్ గురించి ఆలోచించగలను, అది వేరే ప్రపంచంలా అనిపిస్తుంది. కొన్ని విధాలుగా, అది.

ది జర్నల్ లాస్ వెగాస్ సాండ్స్ కార్పొరేషన్ లాస్ వెగాస్ సాండ్స్ ది వెనీషియన్‌ని నిర్వహిస్తున్న మెజారిటీ వాటాదారు డాక్టర్ మిరియం అడెల్సన్ కుటుంబానికి చెందినది.