మాన్స్టర్ మ్యూజియం - ఫోటోల పర్యటనలో హర్రర్ గురువు మమ్మల్ని నడిపిస్తారు

టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియం యజమాని టామ్ డెవ్లిన్, అక్టోబర్ 27, 2017 శుక్రవారం బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవే వద్ద అతని ప్రదర్శనలలో ఒకదానితో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ కాస్ట్యూమ్ షాప్‌లో కొంత భాగం టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలో బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017 న చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియం యొక్క వెలుపలి భాగం అక్టోబర్ 27, 2017 శుక్రవారం బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియం యజమాని టామ్ డెవ్లిన్, అక్టోబర్ 27, 2017 శుక్రవారం బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవే వద్ద అతని ప్రదర్శనలలో ఒకదానితో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియం యజమాని టామ్ డెవ్లిన్, అక్టోబర్ 27, 2017 శుక్రవారం బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవే వద్ద అతని ప్రదర్శనలలో ఒకదానితో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్ టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలోని ప్రదర్శనలలో ఒకటి శుక్రవారం, అక్టోబర్ 27, 2017, బౌల్డర్ సిటీలోని 1310 నెవాడా హైవేలో చూపబడింది. బిల్ హ్యూస్/లాస్ వెగాస్ జర్నల్

చెడు ధూమపాన ఉపకరణం కేవలం స్టోనర్‌లను భయభ్రాంతులను చేయడం మాత్రమే కాదు.

నేను ఆ బాంగ్ టాక్ మరియు మూవ్ మరియు అన్నింటినీ చేయాల్సి వచ్చింది, టామ్ డెవ్లిన్, ఈవిల్ బాంగ్ బి-మూవీ హారర్ సిరీస్ కోసం స్టంట్ తోలుబొమ్మను చూశాడు, అతను మూడో ఎంట్రీ నుండి పనిచేశాడు-మీకు తెలుసా, మా కాల్చిన హీరోలు ప్రయత్నించినది మీకు తెలుసు స్పేస్ విక్సెన్స్ ద్వారా సంగ్రహించడానికి మాత్రమే గ్రహాంతర బాంగ్ గ్రహంపై ప్రయాణించడం ద్వారా భూమిని రక్షించండి.

అతను యుక్తవయసులో ఉన్నప్పటి నుండి, డెవ్లిన్ మూవీ మేకప్ మరియు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్‌ల ప్రపంచంలో చిక్కుకున్నాడు, ఇంట్లో తయారు చేసిన లెదర్‌ఫేస్ మాస్క్‌లను కట్-అప్ బాల్ క్యాప్‌ల నుండి రూపొందించాడు మరియు యానిమేట్రానిక్ జీవులు ఎలా పని చేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి తన చిన్ననాటి టెడ్డీ రక్స్‌పిన్ బొమ్మను విడదీశాడు.దశాబ్దాల తరువాత, టెడ్డి టామ్ డెవ్లిన్ యొక్క మాన్స్టర్ మ్యూజియంలో నివసిస్తున్నారు. భయానక అభిమాని కల మరియు భయపెట్టే పిల్లి పీడకల, ఇది జూలైలో బౌల్డర్ సిటీలో ప్రారంభమైంది.

అష్టన్ కుచర్ యొక్క నికర విలువ ఏమిటి

ఇది డెవ్లిన్ యొక్క సుదీర్ఘ కెరీర్ కెరీర్ మరియు చరిత్ర మరియు సంక్లిష్ట చిత్రాల సంస్కృతి రెండింటికీ (నకిలీ) రక్తం చిందిన పుణ్యక్షేత్రం. డెవ్లిన్ క్రెడిట్స్ లోతుగా ఉన్నాయి: అతను ది X- ఫైల్స్ మరియు బఫీ ది వాంపైర్ వంటి హిట్ టీవీ సిరీస్‌లతో పాటు రెడ్ డ్రాగన్ మరియు ది స్కార్పియన్ కింగ్ నుండి సైలెంట్ నైట్, జోంబీ నైట్ మరియు మెగా షార్క్ వర్సెస్ జెయింట్ ఆక్టోపస్ నుండి పెద్ద మరియు చిన్న లెక్కలేనన్ని చిత్రాలలో పనిచేశాడు.

ఇది అతను ఇష్టపడే రెండోది.

కార్డి బి ఎంత చేస్తుంది

మేము ఇటీవల డెవ్లిన్‌తో అతని కొత్త కొత్త తవ్వకాల పర్యటనలో చేరాము, ఇందులో ముందు కాస్ట్యూమ్ షాప్ మరియు వెనుక వివిధ భయానక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి.

తెలుసుకోవడం: టామ్ డెవ్లిన్

ఫోబియాస్? ఈ పనిలో మీరు చాలా మందిని కలిగి ఉండలేరు.

నేను నిజంగా పెద్దగా భయపడను. అయితే, నన్ను ఏది భయపెడుతుందో మీకు తెలుసా? బంగాళాదుంపలు ఆ విచిత్రమైన చిన్న విషయాలను పెంచినప్పుడు. నాకు అది ఇష్టం లేదు.

ఇష్టమైన సంగీతం

ఇష్టమైన సంగీతకారుడు: ఆలిస్ కూపర్. ఇష్టమైన బ్యాండ్: సామాజిక వక్రీకరణ. ఇష్టమైన పాట: డ్రాగులా (రాబ్ జోంబీ ద్వారా).

సరికొత్త వెగాస్ ఆవిష్కరణ

ఎవెల్ పై

ఇష్టమైన ఆనందం

జెర్రీ స్ప్రింగర్ విలువ ఎంత డబ్బు

నాకు డర్ట్ బైక్‌లు అంటే చాలా ఇష్టం.

జోర్డాన్ స్పైత్ నికర విలువ ఏమిటి

ఇష్టమైన సెలవు గమ్యం

నేను వాటిని చాలా పొందలేను, కానీ నేను మరియు నా భార్య హవాయిని ప్రేమిస్తున్నాను. మేము కాయైకి వెళ్తాము.

మీరు ప్రతిరోజూ తినగలిగే ఆహారం

హాట్ డాగ్స్